Účetnictví S V J

Postupy účtování, závěr roku   

 

Úvodní strana  (2/2016, 7/2019)

Právní úprava  (4/2015, 1/2017, 7-2019)

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví    (5/2016, 7-2019)

Doplněno: Vnitřní směrnice SČMBD - pro srovnání s mojí knížkou  (3/2018)

Správa  - Úvodní strana – Činnosti správy     (4/2015, aktu 8/2017,7-2019)

 • Příspěvky na správu, rozpočty(4/2015,  12/2017, 7/2019)
 • Příspěvky na správu a výlučné užívání společných částí   (2/2019)
 • Účtování předepsaných příspěvků na správu (4/2015, 12/2017,7/2019)
 • Náklady na správu, další hlediska členění   (4/2015, 8 a 12/2017, 7/2019)
 • Náklady na správu - účtování - A. Běžná správa   (5/2015, aktu 8 a 12/2017)
 • Náklady na správu - účtování - B. Technické zhodnocení  (5-6/2015, aktu 8/2017)
 • Výnosy v účetnictví SVJ, VH - Úvod    (10/2019)
 • Účtování, vykazování a zdaňování výnosů SVJ   (10/2019)
 •  

 

Náklady na opravy a zdroje jejich krytí, netypické účetní případy (6 až 9/2013, aktu komplet 7/2017) 

    Seriál na pokračování - celkem 27 příkladů (Zde ve Wordu, v e-shopku na šibenicích)

 • Úvodní strana 
 • Příklady 1 až 3
 • Příklady 4 až 6

Pojistné plnění v SVJ - Účtování a zdaňování    (9/2017)

 • Náhrady škod na společných částech 
 • Náhrady škod na majetku ve vlastnictví SVJ

Smluvní pokuty a jiné sankce - Úvodní strana   (10/2019)

 • Účtování smluvních pokut   (10/2017)
 • Úhrady smluvních pokut zápočtem  (10/2017)
 • Zjištění výše aktiv pro výpočet pokuty za nevedení účetnictví  
 • Účtování úroků z prodlení

 

Poplatky SIPO      (10/2014, aktu 8/2017) )

 

Účtování, zdaňování a vykazování přijatých úroků od roku 2014   (1/2014, aktu 8/2017))

Párování bankovních poplatků s přijatými úroky   (7/2016, aktu 8/2017)

Dlouhodobý majetek (DM)

 • Úvodní strana  (9/2018)
 • Pořízení pozemku, depozitní poplatky  (3/2017, aktu 8/2017)

Zásoby  

Služby    

 • Úvodní strana    (9/2015, aktu 8/2017, 1/2020)
 • Poskytované a předepisované zálohy - teorie (4/2015, 8/2017, 1/2020)
 • Analytické účty  (4/2015, aktu 8/2017, 7/2019, 1/2020)
 • Poskytované zálohy, SN a jejich zúčtování  (4/2015, aktu 8/2017, 7/2019, 1/2020)
 • Předpisy záloh a jejich zúčtování (10/2016, 8/2017, 7/2019, 1/2020)
 • 2 způsoby zúčtování služeb (4/2020)  - (na účtech "T" - šibenicích)
 • Neuhrazené zálohy a různé způsoby vyúčtování služeb   (3/2017, aktu 8/2017)   
 • Úklid a aktivace od roku 2016    (9/2015, aktu 8/2017)
 • Úklid     (9/2019)
 • Přefakturace části nákladů    (11/2019)
 •  
Finanční účty
 • Úvodní strana   (8/2015)
 • Peníze, ceniny   (8/2015) + Režijní náklady výboru SVJ hrazené v hotovosti     (7/2015)
 • Účty v bankách (8/2015) + Dočasné úhrady záloh na soukromý účet předsedy (8/2015)
 • Krátkodobé úvěry (včetně eskontních)  (9/2015)
 • Peníze na cestě   (5/2017)
 • Jiné krátkodobé finanční výpomoci  (6/2018)

 

Poskytnuté a přijaté zálohy a závdavky

 • Poskytnuté a přijaté zálohy a závdavky     (9/2019)

 

Přechodné účty aktiv a pasiv  - aktualizováno (6/2015)

 • Úvod                (5/2009, aktu 6/2015)
 • Časové rozlišování  - účty 381 až 385    (5/2009, aktu 6/2015)
 • Dohadné účty aktivní a pasivní   (5/2009, aktu 6/2015)

Jiné pohledávky a jiné závazky

 • Jiné pohledávky - účtová skupina 37   (9/2009)
 • Jiné závazky - účtová skupina 37   (9/2009) (5/2009)

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

 • Úvodní strana     (10/2016
 • Odměny – Výpočty, rozhodování o odměnách  (10/2016, aktualiz. 1/2019))
 • 0dměny - Účtování   (10/2016, aktualiz. 1/2019)
 • Jednorázové práce členů pro SVJ   (3/2018)
 • Dohody o provedení práce, příklady, účtování   (1/2019)

Vlastní zdroje SVJ  (komplet aktu 8/2017)

 • Úvodní strana
 • Vlastní jmění   (4/2016)
 • Fondy (5/2016)
 • Výsledek hospodaření (5/2016)

Cizí zdroje  

 • Úvodní strana  (4/2017)
 • Dlouhodobé úvěry  (4/2017

                     Anuita   (4/2017)

 • Dlouhodobé zálohy na správu  (4/2017)
 • Ostatní dlouhodobé závazky  (/4/2017)

Podrozvahové účty      (7/2020)

Závěr roku

 • Závěrečné práce v účetnictví SVJ (před účetní uzávěrkou)   (11/2015), aktu 1/2016
 • Účetní uzávěrka    (11/2015), aktu 1/2016
 • Účetní závěrka - Úvod    (11/2015) aktu 1/2016
 • Rozvaha    (11/2015)
 • Výkaz Z/Z    (1/2016)
 • Nabízené vzory rozvahy a výkazu Z/Z, podpisy na účetní závěrce   (2/2018)
 • Schvalování účetní závěrky a vypořádání zisku podle § 1208 NOZ   (2/2016)
 • Zveřejňování účetní závěrky
 • Rozvaha a výkaz Z/Z – zdroje dat   (1/2017)
 • Nulování VH, vypořádání VH a úvahy o daňových dopadech   (3/2017)
 • Inventarizace majetku a závazků (7/2018)
 • Záporné zůstatky pohledávek na konci roku   (8/2018)
 • Záporné zůstatky záloh na správu    (10/2019)

 

Náklady a výnosy vlastníků jednotek

 • Úvodní strana  (3/2017) 
 • Náklady vlastníků jednotek

                Náklady na opravu balkonů  (3/2017) 

                Hrazení regulátorů tepla  ((3/2017)   

                Náklady na exekuci    ((4/2017  

                Hrazení a účtování revizí rozvodů plynu   (5/2017)   

                Škody na společných částech hrazené vlastníky   (6/2017)    

 •   Výnosy (příjmy) vlastníků jednotek   (3/2017) 

                Příjmy z nájmu společných části   (3/2017)   

                Příjmy z umístění reklamy na domě  (5/2017  

                Příjmy z prodeje majetku a ze sběru surovin (10/2017)  

           

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode