Účetnictví S V J

Orientace v účetnictví SVJ - Závěr    

Závěr:

Na portálu SVJ se občas objevují  kritické poznámky, že v příručce Orientace v účetních předpisech  za 250 Kč je napsáno, jak nemá vypadat účetnictví, ale jak má účetnictví vypadat, se z ní nikdo nedozví.

V závěru se pokusím podívat se na tuto problematiku z různých úhlů pohledu.  

1. Pro koho a proč byla napsána příručka Orientace v účetnictví SVJ

Členové statutárních orgánů nebo předsedové SVJ podepisují  povinně  účetní závěrku. Svým podpisem potvrzují, že je sestavena správně. Ve vlastním zájmu by měli vědět, jestli je to pravda viz i § 159 OZ odst. 1, první věta:

„Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.“.....

Podle § 5 zákona o účetnictví (ZoÚ) může SVJ  pověřit vedením účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu, pověřením se však nezbavuje odpovědnosti za vedení účetnictví.

Volené orgány nemohou být současně právníky, účetními, techniky atd., ale pokud chtějí, mohou se naučit poznat, jestli nepodepisují účetní závěrku s hrubými chybami. Jestli není nutné ji přepracovat nebo rovnou vyměnit účetní(ho).

Hlavně proto byla napsána příručka Orientace v účetnictví SVJ.

 

2. Jak má vypadat účetnictví

Jak má vypadat účetnictví, nestanoví žádný účetní předpis. Účetnictví může vypadat různě. Vypadá tak, jak si ho nastaví účetní.

Ideální je, když je nastaveno  po poradě  s výborem SVJ, který si stanoví např. požadavky na podrobnost účetnictví. Spolupráce na účtovém rozvrhu (seznamu účtů) je velmi důležitá, protože ovlivňuje na jedné straně přehlednost a srozumitelnost účetnictví, na druhé straně i rozsah účetních knih, hlavně deníku.

Se členy výboru jsem se radila vždy, když jsem zaváděla účetnictví novým SVJ viz https://klaiex.webnode.cz/kpu/zavadeni-ucetnictvi-novym-svj/

bod 3 . Dialog o požadovaném analytickém členění některých syntetických účtů podle potřeb a přání objednatele.

Rady k sestavování účtového rozvrhu mám i ve své knize Účetnictví SVJ z roku 2004 na straně 25. Nakladatelství Bilance je od roku 2018 v likvidaci, ale členům KPÚ rozesílám na přání text knížky mailem.

Jak může vypadat účetnictví, když si účetní dělá co chce, jsem zjistila při rekonstrukci jednoho účetnictví. Byla úmorná hlavně kvůli deníku. Deník patří mezi povinné účetní knihy. Účetní případy se do něj zapisují chronologicky.

Jak může vypadat deník?

Deník může mít  několik stránek, ale já jsem při rekonstrukci dostala deník v podobě tlusté knihy. To, jak deník  vypadal, ovlivnil způsob účtování o předpisech a úhradách záloh.

Příklad 1:

SVJ má 30  vlastníků jednotek, měsíčně předepisuje 8 druhů záloh, z toho 6 na služby  2 na správu.

Paní účetní usoudila, že bude účtovat o předpisu a úhradě každé zálohy podle jednotlivých  vlastníků jednotek. 

30 vlastníků x 8 předpisů x 8 úhrad = 1 920 řádků za měsíc

1 920 řádků / 60  = 32 stránek po 60 řádcích na stránce za měsíc.

32 stránek x 12 měsíců  = 384 stránek z deníku zpracovaného za rok je věnováno pouze předpisům a úhradám záloh.

Příklad 2:

Zadání o SVJ je stejné, ale jiná paní účetní usoudila, že zaúčtuje každý měsíc předpisy záloh podle druhů za všechny vlastníky jednotek podle součtového řádku sestavy  s předpisy záloh. K tomu potřebuje v deníku každý měsíc   8 řádků. 

Úhrady všech druhů záloh zaúčtuje podle výpisu z běžného účtu dvěma účetními zápisy (při platbách SIPO se úhrady se připisují 2 x za měsíc). 

Sledování úhrad záloh podle vlastníků jednotek je v tomhle SVJ zajišťováno jiným programem.

Za měsíc bude stejným účetním případům, tj. předpisům a úhradám záloh věnováno místo 32 stran jen 10 řádků.

Za rok zaberou v deníku předpisy a úhrady záloh pouze dvě stránky. 

Doufám, že jsem názorně vysvětlila, jak může vypadat část účetnictví – deník. Takto bych mohla rozebírat, jak mohou  vypadat i další účetní knihy.  Ale znovu opakuji – nikdo vám neřekne, jak mají účetní knihy (tedy účetnictví ) vypadat.


....

Pokud chtějí členové výborů SVJ ovlivnit, jak bude vypadat jejich účetnictví, musí především vědět, jak podrobné ho chtějí mít.

V předpisech tohle prostě nenajdou, proto to v příručce věnované orientaci v účetních předpisech nemohlo být uvedeno.

Zato tam bylo uvedeno varování, aby v žádném případě nepřistupovali na zjednodušené účetnictví, ze kterého by se nedozvěděli vůbec nic. Se zjednodušeným účetnictví souvisí zkrácený rozsah vykazování, o kterém jsem už psala x krát.

 

Pokračování

N. Klainová, 11.1. 2019

 

3. Jak má být účetnictví vedeno?

3. 1 Účetnictví musí být vedeno v souladu s právními předpisy.

Zde se zaměřím pouze na hlavní zásadu, uvedenou v § 7 ZoÚ.

Informace podávané účetní závěrkou musí být nejen správné, ale i srozumitelné tak, aby uživatelé  podle nich mohli činit ekonomická rozhodnutí (např. stíhat  neplatiče, plánovat finančně náročné akce apod.).  

Plnění této zásady si výbor může uhlídat pouze částečně.  

Správnost údajů v účetní závěrce  si výbor bez znalosti účetnictví úplně neověří.

Srozumitelnost účetní závěrky si ověří lehce. Vypovídací schopnosti účetní závěrky je v příručce věnována celá kapitola. Časová náročnost pochopení této kapitoly by neměla ani u největších účetních laiků přesáhnout 30 minut.

Kapitola o vypovídací schopnosti však pracuje s údaji účetní závěrky v plném rozsahu. Již x-krát jsem psala, že vypovídací schopnost účetní závěrky ve zkráceném rozsahu je téměř nulová i pro auditory.

Taková účetní závěrka nemůže být srozumitelná a tudíž by neměla být vůbec členy výborů přijímána.

Jsou-li takovéto účetní závěrky členy výborů podepsány, čili schváleny jako správné, potom SVJ platí a zveřejňuje něco, co je v podstatě  k ničemu.

Srozumitelné by měly být informace poskytované účetnictvím i proto, aby je členové výboru pochopili a mohli je vlastníkům jednotek vysvětlit, než bude hlasováno o jejich schválení.

Další zásady účetnictví uvedené v účetních předpisech nebudu rozebírat. Jsou tam uvedeny docela srozumitelně.

 

3. 2  Postupy účtování, účetní knihy, účetní závěrka    

3. 2. 1 Informace pro členy výborů SVJ

Členové výborů bez znalosti účetnictví mohou ovlivnit  účtový rozvrh, když se na tom dohodnou s účetní(m) viz výše 1. část.  Ovlivnit tak mohou hlavně přehlednost a srozumitelnost účetnictví, což je pro ně nejdůležitější.

Postupy účtování, už bez znalosti účetnictví neovlivní. Členové výborů, kteří chtějí proniknout do postupů účtování, mohou navštívit rubriku Poradna a v ní Malou školu základů účetnictví.

Chtějí-li poznat kompletní účetnictví malého SVJ, mohou pokračovat ve čtení. Další text je určen hlavně začínajícím účetním, kteří chtějí vidět, jak vypadá účetnictví v celku a jak jsou jednotlivé údaje provázány.

3. 2. 2  Postupy účtování a ukázky vedení účetnictví 

Postupy účtování 

Právní úprava účetnictví SVJ  nereaguje na zvláštnosti účtování SVJ. Stejné účetní předpisy jako SVJ mají podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. dodržovat i politické strany, hnutí, církve, zájmová sdružení a další účetní jednotky,  uvedené v § 2 vyhlášky. Oddělení metodiky na MF se vymlouvá, že nemůže reagovat na zvláštnosti tolika různorodých účetních jednotek.

I proto jsem se začala věnovat metodice účetnictví SVJ. Poučení jsem hledala od roku 2002 hlavně v knihách paní Ing. Marty Neplechové. Zpracovala jsem Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ, které byly od roku 2003 publikovány v časopise Účetnictví a v roce 2004 vydány knižně nakladatelstvím Bilance.

Pro účetní SVJ je od  roku 2008  v provozu účetnický web na www.klaiex.webnode.cz a

E-shopek na https://klaiex.cz.

 

Ukázky vedení účetnictví v SVJ a sestavení účetní závěrky v souvislých příkladech

Zatímco postupy účtování s příklady k jednotlivým okruhům účtování (náklady, výnosy, pohledávky, závazky apod.) se objevují na mých webech, v dalších knihách a v různých článcích,

mám v nabídce něco, do čeho se jiní autoři nepustili. 

Jsou to souvislé příklady Klaiex 23 A až D, 26 a 29, obsahující ukázky  celého účetnictví malých SVJ.  

Podrobnosti k jednotlivým verzím jsou v rubrice KPÚ, E-shop viz  https://klaiex.webnode.cz/e-shop/pruvodce-soubory-klaiex/

Souvislý příklad Klaiex 26 je navíc zpracován i na účetnickém webu v rubrice Poradna. Tam je ovšem publikován pouze v textové podobě. Některé tabulky musely být zkráceny nebo vynechány, protože se tam prostě nevešly.

Souvislé příklady mohou být využity  nejen ke studiu, ale i přímo k účtování.

Tři z celkových čtyř souborů jsou totiž zpracovány  v tabulkách naprogramovaných v Excelu.

Účtový rozvrh je předimenzovaný, aby si v něm každé SVJ mohlo vybrat, které účty bude potřebovat. Ostatní účty je možné skrýt.  

Deník obsahuje všechny nejpoužívanější předkontace účetních případů, s výjimkou úvěrů a dotací, protože ty jsou pro jejich složitost řešeny samostatně.

Řada složitějších účetních případů je znázorněna na tzv. „šibenicích“ viz např. uzavírání účtů, odměny orgánů SVJ, vyúčtování a vypořádání záloh na služby apod..

Zpracovány jsou i  přehledy pro vlastníky o stavu a čerpání záloh na správu.

V příkladech je naprogramována  sestavu předpisů záloh na správu a na služby, přičemž předpisy příspěvků na správu jsou odvozeny ze sestavených  rozpočtů.

Obsaženy jsou i jednoduché ukázky pokladní knihy, knihy přijatých faktur. Všechny údaje jsou navzájem provázány.

Ukázka účetnictví SVJ v podobě souvislých příkladů není v takovéto podrobnosti publikována nikde. Algoritmy výpočtů položek účetní závěrky jsou v případě změn účetních předpisů využívány i softwarovými firmami.

Každá verze má 4 soubory: Podklady, Účtování v roce 20xx., Účtování v lednu 20xx+1 .. a vysvětlující soubor Povídání.

Soubor Účtování v lednu 20xx+1 je připojen, protože účtování o službách přesahuje do dalšího roku.

Ve verzi Klaiex 23 A a B je uveden i postup zpracování daňového přiznání za rok 2016.

Příklady jsou využitelné i v dalších letech, stačí změnit letopočet.

Ptá-li se někdo na univerzální vzor správně vedeného účetnictví SVJ, odpovídám, že neexistuje.

Neskromně však mohu tvrdit, že mé souvislé příklady uvedené výše představují nejkomplexnější ukázku správně vedeného účetnictví. 

Lepší jsem nikde neviděla, nezbývá než doporučit svoji tvorbu.

N. Klainová 12. 1. 2019

....................................................................

NOVINKA roku 2020

 Od ledna 2020 vychází v časopise UNES – Účetnictví neziskového sektoru

 seriál  „Účetnictví společenství vlastníků jednotek“.

 Seriál je připravován s cílem vytvořit něco jako „kuchařku“ pro vedení účetnictví SVJ, kterému chybí jednoznačná právní úprava. Přestože je   účetnictví SVJ plné zvláštností účtování, účetní předpisy na ně nereagují.  Účetnictví celé řady SVJ je potom vedeno tak, že je jeho vypovídací   schopnost téměř nulová. 

 Účtování o správě a o službách bude postupně vysvětlováno na názorných příkladech ve dvou samostatných okruzích a v časovém sledu, ve kterém   jsou vykonávány jednotlivé činnosti.

 Časopis je možné odebírat v elektronické podobě a doplňkově i v tištěné verzi.

 Plný přístup k obsahu časopisu na 10 dní zdarma si můžete zajistit tady: https://www.dauc.cz/dokument/…

 Další podrobnosti jsou na portálu daňových poradců a účetních DAUC – Daně a účetnictví tady:  https://www.dauc.cz/casopisy/

N. Klainová

1/2020

......................................................................................................................................................................................¨

Diskuse 

k Orientaci i k seriálu na DAÚČ/ÚNES na portálu SVJ

https://www.portalsvj.cz/diskuse/aktualizace-orientace-v-ucetnictvi-svj-pro-cleny-vyboru#comment-

Diskusi k "Orientaci v účetních předpisech" zavedl nick, který příručku vůbec nečetl. Kdyby měl starší verzi, objednal by si novější zdarma. To neudělal. Zřejmě si potřeboval upevnit své ego.

Že se aktualizace týkala hlavně kapitoly B.5, jsem vysvětlila paní Filoméně:  (zkrác.)

K aktualizaci "Orientace v účetních předpisech" pro pí Filoménu

Vložil N. Klainová (bez ověření), 8. Květen 2020 - 12:53

V aktualizované příručce „Orientace“ zůstala struktura beze změny, čili pro kritika nesrozumitelnosti mého textu se nezměnilo nic. Cena zůstala rovněž stejná, stejně jako členění obsahu jednotlivých kapitol a odkazy na právní předpisy.

V kapitole B.5. Účetní závěrka v mých příspěvcích

je přidán text týkající se odkazů na mou knížku SVJ z roku 2004, která už není k dispozici. I kdyby byla, stejně v ní už leccos neplatí.

Kniha byla psána v době, kdy bylo pro účetní i daňaře k dispozici pouze Sdělení MF čj. 281/55 462/2002. Rozumy, že SVJ nemá vlastní jmění a další podobné byly převzaty právě z tohoto sdělení. Názory metodiků na MF se časem na leccos změnily a to je dobře.

Uvádím tam i to, že pro ty, kdo by se chtěli s účetnictvím seznámit blíže, nabízím místo již neaktuální knihy novější informace na svých webech a od ledna 2020 i v seriálu DAUC/UNES – Účetnictví SVJ.

.............

Srovnání mé příručky, jejímž cílem je orientace v účetních předpisech pro členy výborů SVJ, kteří neovládají účetnictví, s knihou Ing. Durce, kde se autor snaží vysvětlovat účetnictví a  zdaňování v SVJ, je tak říkajíc „mimo mísu“.

Navíc jeho vychvalování knihy Ing. Durce, kterou mám ve více vydáních, autorovi moc neprospělo viz kritika jeho práce: 

Domněnky Ing. Bc. Martina Durce  (zkrác.)

Vložil Ujasňovač (bez ověření), 13. Květen 2020 - 16:59

„Durec možná píše srozumitelně, ale svoje nepodložené domněnky vydává za fakta..atd....“

........................

N. Klainová

5/2020

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode