Účetnictví S V J

Je třeba na kontrolu vyúčt. správy volat znalce ?

Znalec vyúčtování záloh

Vložil Vlastnické hnutí (bez ověření), 26. Květen 2018 - 19:59 :: Ostatní

Advokáti ani soudci vyúčtování záloh na správu domu nerozumí a nejsou schopni ani ochotni posoudit jeho správnost. Existuje znalec, který je ochoten vyúčtování záloh na správu domu přezkoumat?

Judikaturně je jasno, že zálohy na správu domu je třeba vyúčtovat (stejně jako jakékoli jiné zálohy). Tak bylo judikováno opakovaně. Ony judikáty ovšem neposkytují dostatečně podrobný návod, z něhož by vyplynulo, jak a kým správnost vyúčtování záloh na správu domu nechat přezkoumat. Jde přitom o zásadní otázku – nesprávné vyúčtování není splatné.

Proč znalec?

Vložil N. Klainová (bez ověření), 27. Květen 2018 - 10:09

Na vyúčtování záloh na správu není třeba volat znalce. Nejde o výpočty korekcí u spotřeby tepla, kde se provádějí tzv. „iterace“ tak dlouho, až se dospěje ke kýženému výsledku.

Kontrolu si může provést každý sám. Pokud mu nebude něco jasné, zeptá se účetní(ho).

Stejně jako u služeb znamená vyúčtování záloh na správu, že se porovnávají zálohy na správu se skutečnými náklady.

Je-li účtováno o více druzích záloh na správu, jak to dovoluje § 1180 OZ, tj. o zálohách

• na provozně technické náklady (opravy, údržba, revize, pojištění, spotřeba materiálu apod),

• na vlastní správu, tj. hlavně na odměny výboru, případně externímu správci apod.,

• na náklady spojené s výlučným užíváním některých spoečných části,

je třeba vyúčtovat každý druh zálohy zvlášť, protože na každém se podílejí vlastníci jiným způsobem.

Problém může nastat, pokud účetní účtuje všechny druhy záloh na správu na jednom účtu a náklady hrazené z různých záloh rovněž nerozlišuje. Ale i to se dá následně vyřešit použitím kódů pro zálohy i pro náklady, které jsou z nich hrazeny.

SVJ, které účtuje o všech třech druzích záloh a nákladech z nich hrazených, vyhotoví 3 různé přehledy za dům, z nichž každý bude obsahovat:

Počáteční zůstatek

Předepsané zálohy

Skutečné náklady

Konečný zůstatek

V rámci těchto přehledů za dům je třeba vyhotovit přehledy pro jednotlivé vlastníky jednotek.

O tom, co by se mělo provádět s nevyčerpanými zálohami (viz konečný zůstatek), mají vlastníci rozhodovat na shromáždění (zatím – v návrhu novely je to zrušeno).

Jisté je, že pokud např. na vlastníka vychází nevyčerpaných 50 Kč na vlastní správu, rozhodnou chytří vlastníci, že se zůstatek převede do dalšího roku.

Naproti tomu, pokud po opravách lodžií přístupných z bytů, které vlastní jen několik vlastníků, zůstane na každého 5 000 Kč, protože se podařilo sehnat levnějšího dodavatele rekonstrukce, je logické, že si tito vlastníci odhlasují, že chtějí peníze vrátit, dokud jim to OZ umožňuje. Pevně věřím, že to bude umožňovat i nadále.

Přehledy pro vlastníky mám ve všech souvislých příkladech, odkazy na ně tu jsou vícekrát, znovu je uvádět nebudu, abych někoho nerozčílila.

I bez kulatého razítka znalce jsem schopna přezkoumat jakékoliv vyúčtování záloh na správu, když k tomu dostanu tyto podklady:

Předvahu účtů (i analytických) s členěním záloh na správu a nákladů na správu podle § 1180,

podíly vlastníků na společných částech,

počet a jména vlastníků, kteří mají některé společné části ve výlučném užívání a pravidla pro promítnutí výlučného užívání do záloh a nákladů na správu.

V případě, že by účetnictví neposkytovalo výše uvedené údaje, bych samozřejmě potřebovala dodatečné vysvětlení.

Totéž jsou schopni udělat všichni účetní, kteří mají elementární znalosti účetnictví, tak nechápu, proč se tu neozvali.

Kontrola správnosti vyúčtování služeb je něco úplně jiného.

Tam je kromě základních matematických výpočtů + – x a : třeba znát i algoritmy výpočtů, které nejsou někdy zrovna jednoduché.

Právě pracuji na návodu, co všechno je třeba získat, aby si mohl tuto kontrolu provést každý sám.

N. Klainová

27. 5. 2018

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode