Účetnictví S V J

Nejsou služby jako služby    

27.1.2015 se na portálu SVJ vedla živá diskuse o tom, které činnosti mohou být považovány za služby podle zákona č. 67/2013 Sb.,  a které je třeba považovat za správu domu.

Diskuse vznikla z podnětu tazatele, který napsal:

„…potřebuji nadefinovat seznam služeb pro vlastní SVJ, a chci vědět, co mohu do seznamu zahrnout a co ne.“  

Celou diskusi si můžete přečíst tady:

https://www.portalsvj.cz/diskuse/ktere-vydaje-cinnosti-jsou-sluzbami#comment-90627

https://www.portalsvj.cz/diskuse/sluzby-a-sprava

Některé názory tam uvedené jsou hodně chaotické, protože účetní laici zřejmě netuší nebo si hned neuvědomili, že opravdu nejsou služby jako služby.

Na pojem „služby“ je třeba se dívat ze dvou úhlů pohledu.  Podle toho, které služby  máme zrovna na mysli, rozhodujeme o

  • způsobu účtování nákladů na ně (výsledkově nebo rozvahově), 
  • o způsobu hrazení nákladů na ně
  • a o vypořádání rozdílů mezi skutečnými náklady na služby a mezi jejich úhradami ať už zálohovými nebo ne.  

I proto by si měl v pojmu „služby“ udělat pořádek nejen každý účetní, ale i každý člen výboru SVJ.  

 

  1. Služby vymezené v § 3 zákona 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (zkráceně v zákonu o službách).

Na tyto služby se díváme tak, jak je uvedeno v názvu zákona, tedy skutečně jako na služby související s užíváním jednotek. Některé dodávky služeb si zajišťují vlastníci jednotek sami, např. dodávky elektrické energie do bytů, jiné jim zajišťuje SVJ, např.  dodávky tepla a  vody a  další služby vymezené v § 3 zákona. Zatímco dodávky tepla a vody jsou jednoznačně vnímány jako dodávky služeb souvisejících s užíváním jednotek, některé jiné služby tak jednoznačně vnímány nejsou viz např. úklid nebo dodávky společné elektřiny.  Sama jsem kdysi před zařazením úklidu mezi služby někde  psala, že bych si úklid uměla představit klidně jako činnost zařazenou mezi správní činnosti. Je-li ale některá služba vymezená zákonem č. 67/2013 Sb., zařazena mezi služby spojené s užíváním jednotek, nemám potřebu se tomu bránit.  

Účtování a finanční vyrovnání

Náklady na služby jsou považovány za náklady vlastníků jednotek a z pohledu SVJ  za pohledávky SVJ za vlastníky jednotek.  Účtují se tedy na účtech účtové skupiny 31 – Pohledávky.

Platby na úhradu služeb se provádějí u těchto služeb povinně  zálohově.

Vyúčtování služeb a finanční vyrovnání přeplatků a nedoplatků se provádí v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb.

  1. Služby pro účely správy domu

Z tohoto úhlu pohledu má pojem služby zcela jiný význam. Jsou jím označovány náklady na některé činnosti vykonávané v souvislosti se správou domu a pozemku. Náklady na činnosti nevýdělečných organizací, mezi které patří i SVJ, jsou ve směrné účtové osnově členěny do účtových skupin 50 až 59 s tím, že účtové skupiny 56 a 57 nebyly využity.  Název účtové skupiny 51 je právě Služby.

Činnosti zahrnované do správy domu upravuje NV č. 366/2013 Sb.

Jednotné vykazování nákladů ve výkazu zisku a ztráty je zajištěno (částečně) vyhláškou  č. 504/2002 Sb viz § 26 Náklady.  Postupy účtování nákladů na správu domu jsou částečně  uvedeny v ČÚS 412 Náklady a výnosy.

Účtování a finanční vyrovnání

Náklady na správu jsou považovány za náklady SVJ a účtují se  výsledkově, tedy v účtové třídě 5 – Náklady. Účtová skupina 51 Služby je určena pouze pro některé z nich.

Náklady na správu jsou hrazeny z příspěvků na správu, které mohou být poskytovány formou záloh, ale nemusí. Příspěvky mohou být účtovány i do výnosů. Záleží na pravidlech schválených ve stanovách SVJ. Ani v případě, že jsou zaúčtovány do výnosů, nejsou předmětem daně z příjmů viz ZDP § 18 odst. 2 písm. f).

Vyúčtování nákladů na správu, tedy i na nakupované služby pro účely správy, a případné vyrovnání se provádí v souladu s pravidly schválenými ve stanovách SVJ.

O případném vyrovnání nevyčerpaných příspěvků rozhoduje shromáždění (§ 1208 NOZ)na podkladě provedeného vyúčtování. Názory, že se náklady na správu nemusí vyúčtovávat, považuji za nesprávné. Pokud se něco podobného objeví ve stanovách SVJ, jsou na vině vlastníci jednotek, kteří si to schválili.   

Nedostatky ve vymezení služeb a nákladů na správu

I v případě, že se účetní i členové SVJ  rozhodnou respektovat zákon č. 67/2013 Sb., NV č. 366/2013 Sb., Vyhlášku č. 544/2002 Sb., i ČÚS 412, nemají zaručeno, že zařadili všechny činnosti a všechny náklady na ně správně.

Pokračování

 

Důvody možného nesprávného zařazení některých činností a nákladů na ně

1. V § 3 zákona č. 67/2013 Sb. o službách nejsou vyjmenovány druhy služeb vyčerpávajícím způsobem. Je tam uvedeno kouzelné slovíčko „zejména“. Díky tomu existuje možnost zařadit mezi služby upravené zákonem č. 67/2013 Sb. i další činnosti, na jejichž zařazení neexistuje jednotný názor. Tuto možnost budou využívat nejen členové orgánů SVJ při vymezování služeb ve svém SVJ, ale i autoři některých návrhů stanov, programátoři, kteří programují účetní programy tzv. „na tvrdo“,  externí správci SVJ, kteří díky tomu do programů nemohou zasáhnout apod.  

Podobně tomu bylo i v minulosti. Např. činnosti externích správců byly v mnoha SVJ považovány za služby, protože to tak naprogramovaly softwarové firmy. Odměny externím správcům, které známe i pod názvem „Správní poplatky“ bývaly vyúčtovávány v rámci služeb. Teprve později zaregistrovali i programátoři, že úhrada za výkon externí správy domu je součástí nákladů na správu domu.

2. Zatímco zákon o službách má v § 3 slůvko „zejména“, účetní předpisy mají ve vyhlášce i v ČÚS své slovíčko „ostatní“ viz položka A.II.8. Ostatní služby,  účtová skupina 54 Ostatní náklady a v ní položka A.V.24. Jiné ostatní náklady.  

Podle § 26 odst. 2 písm. d) obsahuje položka A.II.8. Ostatní služby mimo jiné i ostatní nakupované služby, které se neuvádějí  ve výkazu Z/Z v položkách Opravy a udržování, Cestovné a Náklady na reprezentaci. Dále položka obsahuje pořizovací hodnotu nakoupeného drobného nehmotného majetku zařazeného do užívání.

Náklady na „ostatní služby“ se účtují na účtu 518 Ostatní služby. Číselné označení ani název není povinný, pouze účtová skupina. V SVJ se na tomto účtu nebo na analytických účtech k němu účtují mimo jiné i náklady na kopírování, telefonní hovory, poštovné, odměny externímu správci, spotřeba kolků, pořízení účetních programů, náklady na audit, poradenství aj.

Ostatní náklady jsou upraveny v odst. 5.  § 26 vyhlášky. Účtují se v účtové skupině 54 Ostatní náklady. Kromě některých konkrétních nákladů např. na smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, úroky a další,  obsahují ostatní náklady i položku A.V.24. Jiné ostatní náklady. V ní jsou vykazovány náklady týkající se provozní činnosti, náklady peněžního styku, smluvní pojištění majetku aj., nezachycené na ostatních položkách.

Z takovéto právní úpravy se něco dozvíme a něco ne. Např. se z ní dozvíme, že pojištění domu představuje náklad na správu a ne na služby, jak si mnozí účetní, a nejen oni, nesprávně myslí.

Podle § 26 vyhlášky č. 504/2002 Sb. mají být  náklady na smluvní pojištění majetku a osob vykazovány ve výkazu zisku a ztráty jako Jiné ostatní náklady v položce A.V.24.

U poplatků SIPO můžeme zaváhat, jestli jde o ostatní služby účtované na účtu 518 nebo o ostatní provozní náklady účtované v účtové skupině 54 jako provozní náklady. Já jsem se kdysi, když vznikala sbírka souvztažností, přiklonila k jejich účtování do účtové skupiny 54, v níž jsou účtovány např. i bankovní poplatky. Někdo jiný mohl zvolit účtovou skupinu 51, protože jde o úhradu za službu poskytovanou Českou poštou.

Vzhledem k tomu, že obsah účtových skupin 51 a 54 není zcela jednoznačně vymezen, je třeba provést vymezení nákladů u  účtů 51x a 54x ve vnitřních směrnicích pro vedení účetnictví.  Nemyslím si, že by někdo dostal kvůli nesprávnému zařazení nákladů na správu od finančního orgánu pokutu.

Závěr:

Zájem definovat služby v co nejširším záběru byl u členů SVJ pochopitelný i před rokem 2014.  Téměř všude existují vlastníci, kterým připadá rozdělování nákladů nespravedlivé. ZoVB  předepisoval rozdělování všech nákladů na správu mezi vlastníky jednotek podle spoluvlastnických podílů, pokud dohoda (podepsaná všemi) nestanovila jinak.

Nebylo-li možné získat souhlas všech vlastníků s jiným rozdělováním nákladů, využívali členové výborů možnost zařadit některé činnosti do služeb. Služby nebyly nikde vymezeny, tak proč ne.  

Např. vlastníci garáží neodebírají vodu ani teplo, tudíž nebyli ochotni hradit náklady na jejich rozúčtování. Rozúčtování tepla a vody bylo tedy prohlášeno za službu a účtováno jen těm, kdo ji využívali. Od roku 2014 je tato činnost zařazena pod vlastní správu. Nejsem vlastníkem garáže v domě, přesto se mi nové zařazení nákladů na rozúčtování tepla a vody nelíbí. Dala jsem to najevo v připomínkách k návrhu NV, leč nebyly vyslyšeny. Vlastníkům garáží nezbývá, než prosadit si přispívání na tyto náklady a rozúčtování těchto nákladů  v souladu s „výlučným užíváním  technických zařízení pouze vlastníky bytů“.

Při tvorbě pravidel obsahujících vyčerpávající vymezení

  1. správních činností a v jejich rámci provozně technických činností správy domu  a činností vlastní správy,
  2. i činností zahrnovaných mezi služby podle zákona č. 67/2013 Sb.

přeji všem, kteří to chtějí vzít do vlastních rukou a nečekat, co za ně vymyslí externí správci nebo autoři účetní programů,  hodně zdaru!  Nebude to práce jednoduchá. Přesto nikomu nedoporučuji, abyste nechali vymezení správy a služeb na externích správcích spravujících více SVJ  nebo na programátorech účetních programů. 

Hodně úspěchů přeji i účetním, až budou přemýšlet o systému analytického  členění účtů nákladů pro správu domu i účtů pohledávek za vlastníky, na nichž jsou sledovány skutečné náklady na služby.

Bez solidního systému analytického členění účtů bude  správné rozúčtování skutečných nákladů  mezi vlastníky jednotek dost obtížné.  

Částečný návod obsahuje prográmek Klaiex 19 (od roku 2016 je ve verzi 23). V něm jsem ale kvůli lepší názornosti ponechala jenom krátkodobé zálohy. Přesto mi dala analytika nákladů na správu podle § 1180 NOZ pěkně zabrat.

N. Klainová

1/2015

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode